a+n logo

 Produktregistrering

Betingelser for forlænget garanti

 Betingelser for udvidet garanti

Tillæg til de almindelige salgs- og leveringsbetingelser vedr. salg af lasere 1. Aftalegrundlag 1.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med andersen & nielsens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe¬ting¬elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. 1.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. 2. Garanti 2.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design og materialer. Detaljer vedr. Garantien for de enkelte produkter kan ses i andersen & nielsens garantibestemmelser. 2.2 Registrering. For at få det optimale ud af garantien, skal produktet registreres på www.an.dk/reg senest 4 uger efter købet. Garantiperioden starter på købsdatoen angivet på fakturaen. Hvis ikke produktet registreres, vil garantien starte den dag, produktet er sendt fra andersen & nielsens lager i Skovlunde. For produkter solgt som demovarer vil garantien starte den dag, produktet er sendt fra andersen & nielsens lager i Skovlunde. Undtagelser. Følgende er ikke dækket af garantien: • Skader som følge af forkert brug • Skader opstået som følge af, at der er udøvet vold på produktet • Skader forårsaget af ydre påvirkninger (kemiske, fysiske, stød) eller fremmede stoffer (såsom vand, savsmuld, metalspåner, etc.) • Skader forårsaget af manglende overholdelse af brugsanvisningen • Normal slitage • Skader som følge af mangel på regelmæssig vedligeholdelse (fx rengøring, smøring) • Tilslutning til forkert strømforsyning (ampere, spænding, frekvens) • Reparationer eller forsøg på reparation af uautoriseret personale • Brug af ikke godkendt tilbehør • Manglende identifikationslabel (SN ikke synligt) • Almindelig kontrol og justering 2.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden er forpligtet til give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden anmoder om. 2.4 Undersøgelse. Inden for rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun¬den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti. 2.5 Afhjælpning. Inden for rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.3 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation. 2.6 Almindelige forbrugerkøb. Nærværende garantibestemmelser berører i forbrugerkøb ikke forbrugerens ufravigelige rettigheder efter købeloven og anden relevant lovgivning. 3. Ansvar 3.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. 3.2 Indirekte tab. Uanset eventuelle vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. Såvel andersen & nielsen as som producenten fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for tab, indirekte skade eller følgetab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab og tabt arbejdsfortjeneste forårsaget af manglende overholdelse af punkterne nævnt herunder. Hverken andersen & nielsen as eller producenten kan gøres erstatningsansvarlig for tab, indirekte skade eller følgetab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab og tabt arbejdsfortjeneste opstået som følge af forkert brug (se afsnit om hvad garantien ikke dækker). Herudover kan andersen & nielsen as samt producenten kun ifalde erstatningsansvar for tab forårsaget af mangler ved det solgte instrument, hvis det bevises, at tabet er en påregnelig følge af fejl eller forsømmelse begået af andersen & nielsen as eller producenten, idet andersen & nielsen as samt producenten dog under ingen omstændigheder er ansvarlig for indirekte skade og følgetab, herunder – men ikke begrænset til driftstab og tabt arbejdsfortjeneste. 3.3 Force majeure. Uanset eventuelle vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for andersen & nielsens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder. 3.4 Brugeren. Brugeren af dette produkt forventes at overholde instruktionerne i betjeningsvejledningen nøje. Alle instrumenter er nøje kontrolleret inden udleveringen. Alligevel bør brugeren kontrollere nøjagtigheden før hver måling. Desuden anbefales det, at instrumentet kalibreres på et af andersen & nielsen as godkendt værksted mindst en gang om året. Brugeren er således ALTID ansvarlig for at kontrollere, om instrumentet er inden for referenceområdet før brug.